Programmalijn #05: Warmte Koude Opslag

d.Bodemenergie techniek

Periode: 2010 - 2015 Terug naar het complete overzicht

Bepalend voor het functioneren van de installatie is de onderlinge samenhang van de verschillende componenten. Daarom vergt het ontwerpen van een bodemenergiesysteem een integrale benadering op basis van de BOAG-systematiek. BOAG staat voor:

Bron:
Dit is de bron van warmte en koude in de bodem die door het bodemenergiesysteem wordt gebruikt als basis om te voorzien in de energievraag. Hiervoor kunnen ook andere bronnen van omgevingswarmte worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld asfaltcollectoren of een oppervlaktewaterlichaam.

Opwekking (of omzetting):
Hiermee worden de apparaten bedoeld die de bronenergie omzetten naar het gewenste temperatuurniveau om de warmte en koude te kunnen afgeven in het gebouw. Voorbeelden van deze apparaten zijn een warmtepomp, een CV-ketel of een koelmachine. Deze apparaten gebruiken naast de thermische energie uit de bron dus ook andere vormen van energie, bijvoorbeeld gas, elektriciteit en zonlicht.

Afgifte:
Dit zijn de voorzieningen in het gebouw die warmte of koude afgeven aan de ruimtes. Voorbeelden hiervan zijn een radiator, luchtbehandelingskast of vloerverwarming.

Gebouw en gebruikers: 
De energievraag is afhankelijk van de gebouweigenschappen en het gebruik van het gebouw. Denk bij dat laatste aan de interne warmtelast, de hoeveelheid glas in de gevel, de isolatiewaarde, het gewenste comfortniveau in het gebouw, etc..

Voor een integrale benadering dient men zich te realiseren dat het bodemenergiesysteem aan het einde van de keten zit en reageert op de vraag vanuit het gebouw. Met andere woorden: uiteindelijk bepalen de warmte- en koudevraag in het gebouw het ontwerp en de inzet van het bodemenergiesysteem. Dit is hetzelfde als bij een CV-ketel, met als verschil dat het aardgasnet onbeperkt aardgas levert. Een bodemenergiesysteem heeft echter te maken met een beperkte voorraad koude en warmte. Deze voorraad is afhankelijk van de hoeveelheid thermische energie die in het voorafgaande seizoen in de bodem is geladen. Om maximaal te kunnen profiteren van deze energie, moeten de verschillende componenten van het systeem goed op elkaar afgestemd zijn en optimaal samenwerken.

Text ontleend aan cahier “Bodemenergie warm aanbevolen”.

Soilpedia artikelen

Meer met bodemenergie

Tags die bij dit artikel horen

Kwantitatieve potentie warmte- en koudelevering middels bodemenergie

In 2011 was het aandeel bodemenergie circa 2,5% van alle vormen van hernieuwbare...
artikel: 05.a

Kwantitatieve potentiele bijdrage bodemenergie aan CO2 emissiereductie

In 2012 stond bodemenergie met ruim 100 kt/jaar vermeden CO2 uitstoot op de...
artikel: 05.b

Succesfactoren van bodemenergie

Nationale en internationale afspraken en doelstellingen rondom energiebesparing en het terugdringen van broeikasgassen...
artikel: 05.c

Bodemenergie techniek

Bepalend voor het functioneren van de installatie is de onderlinge samenhang van de...
artikel: 05.d

Ontwerp en aanleg van bodemenergiesystemen

Bij voorkeur wordt een bodemenergiesysteem ingezet voor het leveren van de basislast. Voordat...
artikel: 05.e

Beheer en onderhoud van bodemenergiesystemen

Potentiële besparingen door bodemenergiesystemen zijn niets waard als in de gebruiksfase die besparingen...
artikel: 05.f

Wet- en regelgeving over bodemenergie

Voor open systemen is de provincie veelal bevoegd gezag. Voor gesloten systemen is...
artikel: 05.g

Effect van bodemenergie op grondwaterkwaliteit

Bodemenergiesystemen veroorzaken effecten in de ondergrond. Enerzijds zijn dit effecten op de grondwaterstand...
artikel: 05.h

Combinaties van bodemenergie en bodemsanering

De toenemende vraag naar bodemenergie in Nederland legt een druk op de ondergrondse...
artikel: 05.i

Ordening van bodemenergiesystemen

Gebieden waarvoor een tekort aan ruimte in de bodem wordt verwacht voor bodemenergie,...
artikel: 05.j

Randvoorwaarden voor succesvolle toepassing van hogetemperatuuropslag

HTO in de bodem staat op dit moment volop in de belangstelling, zowel...
artikel: 05.k
Terug naar het complete overzicht