Programmalijn #05: Warmte Koude Opslag

c.Succesfactoren van bodemenergie

Periode: 2010 - 2015 Terug naar het complete overzicht

Nationale en internationale afspraken en doelstellingen rondom energiebesparing en het terugdringen van broeikasgassen zorgen ervoor dat de vraag naar duurzame warmte en koude onverminderd blijft bestaan. De Nederlandse doelstellingen voor 2020 ten opzichte van 1990 zijn 30% minder broeikasgasemissies, 2% per jaar energiebesparing en 20% duurzame energie. Veel decentrale overheden en gebiedsregisseurs hebben deze doelstellingen op gebiedsnivo overgenomen. De Nederlandse overheden stimuleeren de toepassing van duurzame energietechnieken bijvoorbeeld door eisen te stellen aan het maximale energieverbruik van nieuwe gebouwen via de Energieprestatienorm (EPN) en middels financiele regelingen, o.a. subsidieprogramma’s en saldering (teruglevering van zelf opgewekte energie). En ook voor na 2020 zijn er alweer plannen. De nieuwe ambitie van de EU is bijvoorbeeld dat alle nieuwe gebouwen vanaf 2020 energieneutraal zijn.

Text ontleend aan cahier “Bodemenergie warm aanbevolen”.

Soilpedia artikelen

Meer met bodemenergie

Tags die bij dit artikel horen

bodemenergieduurzame energiewarmtekoudeopslagwko

Kwantitatieve potentie warmte- en koudelevering middels bodemenergie

In 2011 was het aandeel bodemenergie circa 2,5% van alle vormen van hernieuwbare...
artikel: 05.a

Kwantitatieve potentiele bijdrage bodemenergie aan CO2 emissiereductie

In 2012 stond bodemenergie met ruim 100 kt/jaar vermeden CO2 uitstoot op de...
artikel: 05.b

Succesfactoren van bodemenergie

Nationale en internationale afspraken en doelstellingen rondom energiebesparing en het terugdringen van broeikasgassen...
artikel: 05.c

Bodemenergie techniek

Bepalend voor het functioneren van de installatie is de onderlinge samenhang van de...
artikel: 05.d

Ontwerp en aanleg van bodemenergiesystemen

Bij voorkeur wordt een bodemenergiesysteem ingezet voor het leveren van de basislast. Voordat...
artikel: 05.e

Beheer en onderhoud van bodemenergiesystemen

Potentiële besparingen door bodemenergiesystemen zijn niets waard als in de gebruiksfase die besparingen...
artikel: 05.f

Wet- en regelgeving over bodemenergie

Voor open systemen is de provincie veelal bevoegd gezag. Voor gesloten systemen is...
artikel: 05.g

Effect van bodemenergie op grondwaterkwaliteit

Bodemenergiesystemen veroorzaken effecten in de ondergrond. Enerzijds zijn dit effecten op de grondwaterstand...
artikel: 05.h

Combinaties van bodemenergie en bodemsanering

De toenemende vraag naar bodemenergie in Nederland legt een druk op de ondergrondse...
artikel: 05.i

Ordening van bodemenergiesystemen

Gebieden waarvoor een tekort aan ruimte in de bodem wordt verwacht voor bodemenergie,...
artikel: 05.j

Randvoorwaarden voor succesvolle toepassing van hogetemperatuuropslag

HTO in de bodem staat op dit moment volop in de belangstelling, zowel...
artikel: 05.k
Terug naar het complete overzicht