Programmalijn #05: Warmte Koude Opslag

i.Combinaties van bodemenergie en bodemsanering

Periode: 2010 - 2015 Terug naar het complete overzicht

De toenemende vraag naar bodemenergie in Nederland legt een druk op de ondergrondse ruimte. Enerzijds kan dit leiden tot tegenstrijdige belangen tussen het toepassen van bodemenergiesystemen en het saneren en beheersen van verontreinigingen. Anderzijds biedt dit juist de kans om bodemenergie en bodemsaneringen te combineren. Grondwatersaneringsmaatregelen en energieopslag zijn beide afhankelijk van de mogelijkheden van de ondergrond. De doelstelling en meestal ook de technische uitgangspunten  van beide technieken zijn verschillend. Bodemenergiesystemen zijn gericht op de betrouwbare levering van voldoende en betaalbare warmte en/of koude aan de afnemers terwijl saneringsmaatregelen gericht zijn op het kosteneffectief beheren of verwijderen van verontreinigingen. Deze uitgangspunten kunnen soms conflicteren. Bij het combineren van deze twee is het daarom van belang om vast te stellen welke doelstelling leidend is. Deze vaststelling geeft randvoorwaarden aan de keuze van saneringsmethoden en bodemenergiesystemen. Ieder combinatieconcept blijkt verschillende voor- en nadelen te hebben waardoor niet één meest kansrijk combinatieconcept aan te wijzen is. Om het meest geschikte combinatieconcept voor een specifieke locatie te vinden, zal een afweging gemaakt moeten worden tussen de verschillende bovengenoemde combinatieconcepten, waarin het bovengronds watergebruik en de doestelling aangaande sanerings- en energierendement relevant zijn. Vervolgens zal moeten blijken of het combinatieconcept voordeliger is dan het apart uitvoeren van het bodemenergiesysteem en de sanering. Uit de kostenramingen die voor een hypothetische case zijn uitgewerkt, blijkt dat het combineren van een open bodemenergiesysteem en een sanering kosteneffectiever kan zijn dan een los bodemenergiesysteem en een losse sanering.

Text ontleend aan cahier “Meer met bodemenergie“, paragraaf 3.2.

Tags die bij dit artikel horen

combinatiegrondwatersaneringsanering

Kwantitatieve potentie warmte- en koudelevering middels bodemenergie

In 2011 was het aandeel bodemenergie circa 2,5% van alle vormen van hernieuwbare...
artikel: 05.a

Kwantitatieve potentiele bijdrage bodemenergie aan CO2 emissiereductie

In 2012 stond bodemenergie met ruim 100 kt/jaar vermeden CO2 uitstoot op de...
artikel: 05.b

Succesfactoren van bodemenergie

Nationale en internationale afspraken en doelstellingen rondom energiebesparing en het terugdringen van broeikasgassen...
artikel: 05.c

Bodemenergie techniek

Bepalend voor het functioneren van de installatie is de onderlinge samenhang van de...
artikel: 05.d

Ontwerp en aanleg van bodemenergiesystemen

Bij voorkeur wordt een bodemenergiesysteem ingezet voor het leveren van de basislast. Voordat...
artikel: 05.e

Beheer en onderhoud van bodemenergiesystemen

Potentiële besparingen door bodemenergiesystemen zijn niets waard als in de gebruiksfase die besparingen...
artikel: 05.f

Wet- en regelgeving over bodemenergie

Voor open systemen is de provincie veelal bevoegd gezag. Voor gesloten systemen is...
artikel: 05.g

Effect van bodemenergie op grondwaterkwaliteit

Bodemenergiesystemen veroorzaken effecten in de ondergrond. Enerzijds zijn dit effecten op de grondwaterstand...
artikel: 05.h

Combinaties van bodemenergie en bodemsanering

De toenemende vraag naar bodemenergie in Nederland legt een druk op de ondergrondse...
artikel: 05.i

Ordening van bodemenergiesystemen

Gebieden waarvoor een tekort aan ruimte in de bodem wordt verwacht voor bodemenergie,...
artikel: 05.j

Randvoorwaarden voor succesvolle toepassing van hogetemperatuuropslag

HTO in de bodem staat op dit moment volop in de belangstelling, zowel...
artikel: 05.k
Terug naar het complete overzicht