Programmalijn #05: Warmte Koude Opslag

g.Wet- en regelgeving over bodemenergie

Periode: 2010 - 2015 Terug naar het complete overzicht

Voor open systemen is de provincie veelal bevoegd gezag. Voor gesloten systemen is dat de gemeente. Sinds oktober 2014 geldt volledige wettelijke verplichting tot certiicering/erkenning voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren aan of ten behoeve van een bodemenergiesyteem op basis van normdocumenten BRL11000 en KBI6000-21 die in oktober 2013 zijn opgenomen in de Regeling Bodemkwaliteit.

In wet- en regelgeving zijn de volgende aspecten geregeld:

 • bescherming van de bodem
 • temperatuur van het geïnjecteerde water
 • energiebalans
 • menging verschillende typen grondwater en verzilting
 • verspreiden verontreinigingen
 • bijdragen aan saneren van verontreinigingen
 • bescherming van drinkwaterwinningen
 • bescherming van andere belangen
 • waarborging bodemkwaliteit
 • lozen
 • buitengebruikstelling
 • interferentie

Text ontleend aan cahier “Bodemenergie warm aanbevolen“, hoofdstuk 5.

Soilpedia artikelen

Meer met bodemenergie

Tags die bij dit artikel horen

besluit bodemenergieregeling bodemkwaliteitwetgeving

Kwantitatieve potentie warmte- en koudelevering middels bodemenergie

In 2011 was het aandeel bodemenergie circa 2,5% van alle vormen van hernieuwbare...
artikel: 05.a

Kwantitatieve potentiele bijdrage bodemenergie aan CO2 emissiereductie

In 2012 stond bodemenergie met ruim 100 kt/jaar vermeden CO2 uitstoot op de...
artikel: 05.b

Succesfactoren van bodemenergie

Nationale en internationale afspraken en doelstellingen rondom energiebesparing en het terugdringen van broeikasgassen...
artikel: 05.c

Bodemenergie techniek

Bepalend voor het functioneren van de installatie is de onderlinge samenhang van de...
artikel: 05.d

Ontwerp en aanleg van bodemenergiesystemen

Bij voorkeur wordt een bodemenergiesysteem ingezet voor het leveren van de basislast. Voordat...
artikel: 05.e

Beheer en onderhoud van bodemenergiesystemen

Potentiële besparingen door bodemenergiesystemen zijn niets waard als in de gebruiksfase die besparingen...
artikel: 05.f

Wet- en regelgeving over bodemenergie

Voor open systemen is de provincie veelal bevoegd gezag. Voor gesloten systemen is...
artikel: 05.g

Effect van bodemenergie op grondwaterkwaliteit

Bodemenergiesystemen veroorzaken effecten in de ondergrond. Enerzijds zijn dit effecten op de grondwaterstand...
artikel: 05.h

Combinaties van bodemenergie en bodemsanering

De toenemende vraag naar bodemenergie in Nederland legt een druk op de ondergrondse...
artikel: 05.i

Ordening van bodemenergiesystemen

Gebieden waarvoor een tekort aan ruimte in de bodem wordt verwacht voor bodemenergie,...
artikel: 05.j

Randvoorwaarden voor succesvolle toepassing van hogetemperatuuropslag

HTO in de bodem staat op dit moment volop in de belangstelling, zowel...
artikel: 05.k
Terug naar het complete overzicht