Programmalijn #01: Governance en Baten

a.Grondslagen voor sturing

Periode: 2010 - 2015 Terug naar het complete overzicht

Technisch-inhoudelijke kennis en verstand van zaken zijn belangrijke randvoorwaarden om in de praktijk van alledag een bodemproject succesvol te realiseren. Maar er zijn nog andere succesfactoren. In de complex georganiseerde wereld van de 21ste eeuw gaat het om meer. Bijvoorbeeld om inzicht en kennis over de betrokken actoren en belanghebbenden en hoe die met elkaar in contact te brengen. Maar ook om het agenderen van het project op de bestuurlijke agenda om daarmee de nodige middelen te genereren. En natuurlijk is inzicht in de relevante wetgeving nodig en hoe de bodemprofessional daarmee verstandig om kan gaan.

Om de impact van de bodemkennis verder te versterken heeft SKB zich gericht op de vraag hoe het netwerk de beoogde praktijkverandering nu voor elkaar beoogt te krijgen en welke sturingswijzen waardevol kunnen zijn voor de toekomst. Uiteindelijk heeft het onderzoek geresulteerd in een aantal zogenaamde “grondslagen voor governance” waar initiatiefnemers van projecten en showcases rekening mee kunnen houden bij de ontwikkeling en uitvoering van hun project:

  • De plek als uitgangspunt voor sturing (verandering)
  • De individuele belangenafwegingen en bedrijfsvoering van betrokken (of te betrekken) actoren als prikkel om te “bewegen”
  • De keten van de verschillende actoren die de beoogde activiteiten en gewenste verandering mogelijk (moeten) maken.

Deze grondslagen zijn vervolgens vertaald naar drie handzame vragen die initiatiefnemers kunnen gebruiken om hun project vorm te geven of bij te sturen en daarmee hun impact te vergroten:

  • Hoe ziet de context eruit waarin een beweging of verandering tot stand moet komen en wat kan jouw project toevoegen aan die context?
  • Welke belangen worden geraakt door ontwikkeling en realisatie van het project en hoe kunnen die belangen een plek krijgen in de uitvoering?
  • Wie heb je nodig om je project voor elkaar te krijgen en hoe organiseer je de benodigde samenwerking?

De SKB-Showcases hebben met behulp van deze vragen en maatwerk advies stappen gezet in het realiseren van praktijkverandering en het laten doorwerken van kennis. Met behulp van onderstaande documenten en tools kan het brede bodemnetwerk hier ook mee aan de slag.

Tags die bij dit artikel horen

actorenbatenbelangenbestuurbestuurlijke agendabodembodemprofessionalcomplexcontexteconomischGovernancegrondslagenketenmaatschappelijkondergrondpleksamenwerkingsociaalsturingtechnisch-inhoudelijkveranderingwaardewetgeving