Programmalijn #05: Warmte Koude Opslag

a.Kwantitatieve potentie warmte- en koudelevering middels bodemenergie

Periode: 2010 - 2015 Terug naar het complete overzicht

In 2011 was het aandeel bodemenergie circa 2,5% van alle vormen van hernieuwbare energie. Dat komt neer op circa 0,1% van het totale energieverbruik in Nederland. Ondanks de enorme groei die bodemenergie de voorgaande decennia heeft doorgemaakt, is de bijdrage aan de duurzame energievoorziening dus nog maar bescheiden.

Er zijn de komende jaren genoeg mogelijkheden voor de toepassing van open en gesloten bodemenergie-systemen in de gebouwde omgeving en in de industrie. Verwacht wordt dat tot 2020 gemiddeld 80.000 woningen per jaar worden gebouwd. Ook moeten jaarlijks 200.000 woningen en 100.000 kantoren grondig worden gerenoveerd. Daarnaast zijn er ambities om in 2020 circa 2.500 hectare gesloten kassen te realiseren. Dit zijn kassen waarin zonnewarmte uit de kas wordt opgeslagen in de bodem. Indien in 2020 25% van alle gebouwen in Nederland (totaal circa 7 miljoen huishoudens en 350.000 utiliteitsgebouwen) ofwel 1,8 miljoen gebouwen zijn uitgerust met bodemenergiesystemen (open en gesloten), dan zal dit resulteren in een daling van het totale primaire energieverbruik in Nederland van 2%. Nog verder vooruit gekeken, kan bij 60% van alle gebouwen in Nederland bodemenergie worden toegepast. Bij deze gebouwen is ongeveer 50% van de totale energie nodig voor verwarming of koeling. De behaalde besparing op primaire energie bedraagt gemiddeld 40%. Daarmee komen we uit op een potentiële vermindering van primair energieverbruik van 12%. Aangezien de gebouwde omgeving verantwoordelijk is voor ongeveer 40% van het totale energieverbruik in Nederland, is de maximale potentiële besparing die bodemenergie kan opleveren gelijk aan 5% van het totale Nederlandse energieverbruik.

Verreweg de meeste gebouwen staan in stedelijk gebied. Door beperkte ruimte in de bodem is het daar niet altijd mogelijk om de volledige potentiële besparing te behalen. Daar waar bodemenergie niet haalbaar is, zijn uiteraard ook andere technieken inzetbaar om duurzame warmte of koude te leveren. Voor warmte zijn zonnecollectoren en luchtwarmtepompen een goed alternatief en soms zelfs een betere optie. Voor duurzame koeling bestaat echter nog geen ander duurzaam alternatief dan bodemenergie.

Text ontleend aan Cahier: Bodemenergie warm aanbevolen

Tags die bij dit artikel horen

gebouwde omgeving

Kwantitatieve potentie warmte- en koudelevering middels bodemenergie

In 2011 was het aandeel bodemenergie circa 2,5% van alle vormen van hernieuwbare...
artikel: 05.a

Kwantitatieve potentiele bijdrage bodemenergie aan CO2 emissiereductie

In 2012 stond bodemenergie met ruim 100 kt/jaar vermeden CO2 uitstoot op de...
artikel: 05.b

Succesfactoren van bodemenergie

Nationale en internationale afspraken en doelstellingen rondom energiebesparing en het terugdringen van broeikasgassen...
artikel: 05.c

Bodemenergie techniek

Bepalend voor het functioneren van de installatie is de onderlinge samenhang van de...
artikel: 05.d

Ontwerp en aanleg van bodemenergiesystemen

Bij voorkeur wordt een bodemenergiesysteem ingezet voor het leveren van de basislast. Voordat...
artikel: 05.e

Beheer en onderhoud van bodemenergiesystemen

Potentiële besparingen door bodemenergiesystemen zijn niets waard als in de gebruiksfase die besparingen...
artikel: 05.f

Wet- en regelgeving over bodemenergie

Voor open systemen is de provincie veelal bevoegd gezag. Voor gesloten systemen is...
artikel: 05.g

Effect van bodemenergie op grondwaterkwaliteit

Bodemenergiesystemen veroorzaken effecten in de ondergrond. Enerzijds zijn dit effecten op de grondwaterstand...
artikel: 05.h

Combinaties van bodemenergie en bodemsanering

De toenemende vraag naar bodemenergie in Nederland legt een druk op de ondergrondse...
artikel: 05.i

Ordening van bodemenergiesystemen

Gebieden waarvoor een tekort aan ruimte in de bodem wordt verwacht voor bodemenergie,...
artikel: 05.j

Randvoorwaarden voor succesvolle toepassing van hogetemperatuuropslag

HTO in de bodem staat op dit moment volop in de belangstelling, zowel...
artikel: 05.k
Terug naar het complete overzicht