Programmalijn #05: Warmte Koude Opslag

f.Beheer en onderhoud van bodemenergiesystemen

Periode: 2010 - 2015 Terug naar het complete overzicht

Potentiële besparingen door bodemenergiesystemen zijn niets waard als in de gebruiksfase die besparingen ook niet daadwerkelijk worden gerealiseerd. Over het werkelijke rendement van bodemenergiesystemen is veel te doen. In de praktijk valt de besparing vaak tegen. In 2007, 2009 en 2012 zijn onderzoeken uitgevoerd naar de efficiëntie van bodemenergiesystemen. Hieruit bleek dat de werkelijke energiebesparing achterbleef ten opzichte van de verwachte besparing uit het ontwerp.

De warmte- en koudeopslag voldoet in de praktijk soms niet aan de verwachtingen en aan de berekende rendementen. Het niet of onvoldoende functioneren van de klimaatinstallatie waar het bodemenergiesysteem een onlosmakelijk onderdeel van uitmaakt, leidt ertoe dat:

  • de back-up installaties (ketels en conventionele koelmachines) worden ingezet in plaats van het
  • bodemenergiesysteem;
  • de kans op onbalans in de bodem wordt vergroot;
  • de kans dat er teveel water wordt verpompt wordt vergroot.

De belangrijkste oorzaak van tegenvallende prestaties is onzorgvuldigheid bij de regeling en het operationele beheer van de installaties. Een bodemenergiesysteem bestaat altijd uit verschillende componenten. Als die niet goed op elkaar zijn afgestemd, vallen de werkelijke besparingen een stuk lager uit dan beoogd. Voor een goed functionerend bodemenergiesysteem is het van belang vooruit te kijken. Je slaat immers in de zomer warmte op voor gebruik in de winter. Sla je niets op, dan heb je ook niets voorradig op het moment dat je het nodig hebt. Gebruikers die overstappen van een conventionele installatie naar bodemenergie zijn niet gewend om op zo’n manier ‘bezig te zijn’ met hun klimaatinstallatie. De gebruiksfase van bodemenergiesystemen is dus van cruciaal belang voor het daadwerkelijk behalen van de energiebesparingdoelstelling.

Text ontleend aan cahier Bodemenergie warm aanbevolen, hoofdstuk 4; Warmte- en koudeopslag, waar voor je geld

Tags die bij dit artikel horen

Kwantitatieve potentie warmte- en koudelevering middels bodemenergie

In 2011 was het aandeel bodemenergie circa 2,5% van alle vormen van hernieuwbare...
artikel: 05.a

Kwantitatieve potentiele bijdrage bodemenergie aan CO2 emissiereductie

In 2012 stond bodemenergie met ruim 100 kt/jaar vermeden CO2 uitstoot op de...
artikel: 05.b

Succesfactoren van bodemenergie

Nationale en internationale afspraken en doelstellingen rondom energiebesparing en het terugdringen van broeikasgassen...
artikel: 05.c

Bodemenergie techniek

Bepalend voor het functioneren van de installatie is de onderlinge samenhang van de...
artikel: 05.d

Ontwerp en aanleg van bodemenergiesystemen

Bij voorkeur wordt een bodemenergiesysteem ingezet voor het leveren van de basislast. Voordat...
artikel: 05.e

Beheer en onderhoud van bodemenergiesystemen

Potentiële besparingen door bodemenergiesystemen zijn niets waard als in de gebruiksfase die besparingen...
artikel: 05.f

Wet- en regelgeving over bodemenergie

Voor open systemen is de provincie veelal bevoegd gezag. Voor gesloten systemen is...
artikel: 05.g

Effect van bodemenergie op grondwaterkwaliteit

Bodemenergiesystemen veroorzaken effecten in de ondergrond. Enerzijds zijn dit effecten op de grondwaterstand...
artikel: 05.h

Combinaties van bodemenergie en bodemsanering

De toenemende vraag naar bodemenergie in Nederland legt een druk op de ondergrondse...
artikel: 05.i

Ordening van bodemenergiesystemen

Gebieden waarvoor een tekort aan ruimte in de bodem wordt verwacht voor bodemenergie,...
artikel: 05.j

Randvoorwaarden voor succesvolle toepassing van hogetemperatuuropslag

HTO in de bodem staat op dit moment volop in de belangstelling, zowel...
artikel: 05.k
Terug naar het complete overzicht