Drie Tijdsperiodes

De afgelopen 20 jaar onderzoek door SKB kunnen worden onderverdeeld in drie tijdsperiodes. Elke tijdsperiode heeft zijn eigen onderzoeksgebieden en thema’s. Selecteer een van de onderzoeksgebied-lijnen en navigeer door alle kennis.

Maak een keuze uit:

Duurzame ontwikkeling ondergrond

Nu start Periode:2015 - 2010
Het SKB programma Duurzame Ontwikkeling Ondergrond heeft onderzoek ondersteund naar verantwoord gebruik en beheer van bodem en ondergrond. Dit onderzoek vond plaats in vernieuwende, praktijkgerichte projecten waarin de publieke en private sector bij elkaar werden gebracht. Het programma is gestart met vier specifieke programmalijnen: Ondergrondse ordening, Bodemenergie, Ecosysteemdiensten, Bodem en waterbeheer. In de tweede helft is de focus verlegd naar complexe soms hardnekkige praktijkvraagstukken, in een gebied of een locatie(s), over sectoren heen en gericht op verzilvering van baten van de ondergrond.

Fastforward naar een volgende tijdsperiode:

Selecteer een van de lijnen om meer te lezen over de gekoppelde thema's

Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem

Nu start Periode:2010 - 2000
SKB had in twee perioden van vijf jaar, het doel te zorgen voor kennisontwikkeling en overdracht die nodig zijn om op kosteneffectieve wijze een maatschappelijk gewenste afstemming van functioneel bodemgebruik en bodemkwaliteit te realiseren. In de eerste periode lag het accent nog op het uitbouwen van de binnen het NONBIS programma ontwikkelde kennis, nieuwe kennis ontwikkelen en kennis toepasbaar maken voor het oplossen van concrete problemen in de praktijk. Maar wel met een verbrede focus. Andere technologieën en innovatieve benaderingen die bijdragen aan de afstemming van ruimtegebruik en bodemkwaliteit in stedelijk en landelijk gebied den bij het beheer van watersystemen.

Fastforward naar een volgende tijdsperiode:

Selecteer een van de lijnen om meer te lezen over de gekoppelde thema's

NOBIS

Nu start Periode:2000 - 1995
Nederlands Onderzoeksprogramma Biotechnologische In-Situ Saneringen (NOBIS), een samenwerkingsverband van publiek-private partijen uit de vraag- en aanbodzijde van de bodemsaneringsmarkt, de R&D sector en de overheid. In het programma zijn innovatieve strategieën, methoden en technieken voor biotechnologische in-situ bodemsaneringen ontwikkeld, geëvalueerd en gedemonstreerd. Met als doel een bijdrage te leveren aan het oplossen van de bodemsaneringsproblematiek en het verbeteren van de exportpositie van Nederland op het gebied van in-situ bodemsanering.

Fastforward naar een volgende tijdsperiode:

Selecteer een van de lijnen om meer te lezen over de gekoppelde thema's

Afronding tijdsperiodes

In de drie tijdsperiodes is in de SKB-programma's praktijkkennis voor bodemkwaliteitzorg ten behoeve van maatschappelijke ontwikkeling opgebouwd. De initiële focus was op karakterisering en monitoring van bodem- en grondwaterverontreinigingen en op ontwikkeling van duurzame technieken voor sanering en beheer van verontreinigde locaties.

Naast technische innovaties is ook onderzoek gedaan naar samenwerking in de bodemkwaliteitsketen. Hieruit zijn arrangementen voor publiek-private samenwerking voor sanering en beheer ontwikkeld en in de praktijk gebracht. Vanuit de kennis van het bodem-grondwatersysteem en vanuit de realisatie dat bodemkwaliteit letterlijk onderliggend en dus faciliterend - of hinderend (!) is voor locatie- en gebiedsontwikkeling werd de focus verbreed naar ondergrondse ordening en bodemdiensten ten behoeve van bovengrondse ontwikkelingen.

De laatste periode was gericht op praktijkontwikkeling voor duurzame benutting van bodem en ondergrond vanuit een gebiedsontwikkelingsperspectief en op inzet van bodem en ondergrond als deel van de oplossing voor maatschappelijke opgaven. Eindgebruikerssectoren meldden zich als deelnemers en aandacht werd besteed aan 'governance' en 'verdeling van kosten en baten' als basis voor moderne inter-keten arrangementen. De bodemsector is aangehaakt bij bodemgebruikers en de kennisbasis is beschikbaar voor het bodembrede netwerk om ingezet te worden in actuele opgaven en ambities.

Bekijk het hele overzicht