Ruim een derde deel van het huidige Nederlandse energiegebruik gaat naar het verwarmen en koelen van gebouwen. Het overschot aan zomerwarmte kan echter nuttig worden ingezet in de winter en omgekeerd is de winterkoude goed bruikbaar in de zomer. Om dat mogelijk te maken is opslag nodig. Bodemenergiesystemen gebruiken de bodem voor seizoensopslag van warmte en koude. Door de bodem in te zetten als accu wordt op twee manieren energie bespaard: in de zomer hoeft er minder gekoeld te worden met airconditioning en in de winter hoeft er minder verwarmd te worden met CV-ketels. Hierdoor nemen zowel de energiekosten als de uitstoot van broeikasgassen af.

05_bodemenergie

De warmte en koude kan worden opgeslagen in watervoerende bodemlagen. Er zijn verschillende typen bodemenergiesystemen: in de ondiepe ondergrond op enkele tientallen of honderden meters diepte hebben we open en gesloten WKO’s en in de diepere ondergrond van honderden tot duizenden meters diepte vindt hogetemperatuuropslag plaats en wordt warmte gewonnen met geothermie.

Kwantitatieve potentie warmte- en koudelevering middels bodemenergie

In 2011 was het aandeel bodemenergie circa 2,5% van alle vormen van hernieuwbare...
artikel: 05.a

Kwantitatieve potentiele bijdrage bodemenergie aan CO2 emissiereductie

In 2012 stond bodemenergie met ruim 100 kt/jaar vermeden CO2 uitstoot op de...
artikel: 05.b

Succesfactoren van bodemenergie

Nationale en internationale afspraken en doelstellingen rondom energiebesparing en het terugdringen van broeikasgassen...
artikel: 05.c

Bodemenergie techniek

Bepalend voor het functioneren van de installatie is de onderlinge samenhang van de...
artikel: 05.d

Ontwerp en aanleg van bodemenergiesystemen

Bij voorkeur wordt een bodemenergiesysteem ingezet voor het leveren van de basislast. Voordat...
artikel: 05.e

Beheer en onderhoud van bodemenergiesystemen

Potentiƫle besparingen door bodemenergiesystemen zijn niets waard als in de gebruiksfase die besparingen...
artikel: 05.f

Wet- en regelgeving over bodemenergie

Voor open systemen is de provincie veelal bevoegd gezag. Voor gesloten systemen is...
artikel: 05.g

Effect van bodemenergie op grondwaterkwaliteit

Bodemenergiesystemen veroorzaken effecten in de ondergrond. Enerzijds zijn dit effecten op de grondwaterstand...
artikel: 05.h

Combinaties van bodemenergie en bodemsanering

De toenemende vraag naar bodemenergie in Nederland legt een druk op de ondergrondse...
artikel: 05.i

Ordening van bodemenergiesystemen

Gebieden waarvoor een tekort aan ruimte in de bodem wordt verwacht voor bodemenergie,...
artikel: 05.j

Randvoorwaarden voor succesvolle toepassing van hogetemperatuuropslag

HTO in de bodem staat op dit moment volop in de belangstelling, zowel...
artikel: 05.k
Terug naar het complete overzicht