Programmalijn #07: Klimaatadaptatie

c.Showcase Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta

Periode: 2010 - 2015 Terug naar het complete overzicht

De provincie Overijssel, de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland en Waterschap Groot Salland werken samen met andere belanghebbenden aan een duurzame ontwikkeling van de IJssel-Vechtdelta. Het gebied krijgt mogelijk te maken met zowel een IJsselmeerpeilstijging als andere veiligheidsnormering en hogere rivierafvoer, waardoor dit gebied een “hot spot” vormt binnen het Deltaprogramma. De focus ligt de komende jaren op het klimaatbestendig maken van het gebied in combinatie met de realisatie van regionale doelen op het gebied van wonen, werken en watersysteem. Einddoel is het realiseren van een duurzame gebiedsontwikkeling van de delta.

Video ‘Principe van ontwateren via de ondergrond’

Binnen de SKB-showcase ‘Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta’ is in dit kader kennis ontwikkeld over de bodem/ondergrond- en grondwaterproblematiek bij veranderende en in seizoenen fluctuerende peildynamiek van zowel het IJsselmeer als de IJssel en over de bijdrage van de ondergrond aan regionale, ruimtelijke doelen. Er is gekeken naar:

  • Effecten als gevolg van hogere en lagere grondwaterstanden in het stedelijke (funderingsschade, schade aan archeologische waarden) en landelijke gebied (landbouw, natuur, bodemdaling).
  • (Deel)oplossingen die de ondergrond biedt: ontwateren via de ondergrond, bodemenergie.

Innovatief gebruik van de bodem/ondergrond in de Showcase heeft een klimaatbestendige, duurzame IJssel-Vechtdelta dichterbij gebracht. Het gebruik maken van de grondwaterstroming, als ‘derde rivier’ (naast de IJssel en Vecht) wordt naar verwachting een belangrijk onderdeel van een duurzame waterhuishouding in de gebieden Stadshagen, Mastenbroek en Assendorp. Daarnaast lijkt de toepassing van geothermie concrete mogelijkheden te bieden om de energievoorziening in de regio te verduurzamen.

Links

Grondwatercollectief, het online portaal voor professionals op het grensvlak van bodem en water, met relevante publicaties, inspirerende projecten en nieuwsberichten.

Tags die bij dit artikel horen

AssendorpbodembodemenergiedeltaDeltaprogrammaderde rivierduurzaamduurzaamheidenergievoorzieninggebiedsontwikkelinggeothermiegrondwatergrondwaterstandIJsselIJssel-VechtdeltaIJsselmeerKlimaatklimaatveranderingMastenbroekondergrondontwaterenOverijsselpeilverhogingStadshagenstadsontwikkelingVechtwaterhuishoudingwaterpeilZwolle