Programmalijn #08: Gebiedsgericht grondwaterbeheer

b.Duurzaamheid

Periode: 2010 - 2015 Terug naar het complete overzicht

De gebiedsgerichte aanpak van verontreinigd grondwater gaat uit van het in samenhang met boven- en ondergrondse functies en maatschappelijke belangen saneren/beheren van grondwaterverontreiniging in een bepaald afgebakend gebied. De gebiedsgerichte aanpak maakt het – meer dan de gevalsgerichte aanpak – mogelijk om integraal en op een duurzame manier met verontreinigingen om te gaan. Dit gebeurt in een bredere (ruimtelijke) context waarin het beschermen van huidige en toekomstige functies, het benutten van de kansen die de ondergrond biedt en het verbeteren van de kwaliteit van het grondwater in het gebied centraal staan.

De gebiedsgerichte aanpak biedt nieuwe mogelijkheden, maar vraagt ook een andere manier van denken. Om het netwerk daarbij houvast te bieden, is binnen SKB een afwegingsmethodiek ontwikkeld: de DOG-methode. Binnen DOG kunnen verschillende opties en combinaties voor de gebiedsgerichte aanpak van verontreinigd grondwater vergeleken worden.

De DOG-methode verschaft kwantitatief inzicht in de balans tussen de baten en lasten die de aanpak van grondwaterverontreiniging met zich meebrengt. Primair wordt daarbij gekeken naar de functies die de ondergrond nu én na de gebiedsgerichte aanpak kan vervullen. De baten worden zoveel mogelijk uitgedrukt in een toegenomen gebruikswaarde of functie van de bodem. Ook geeft de methode een basisset met duurzaamheidsindicatoren.

De methode maakt het mogelijk om een afgewogen keuze te maken voor de aanpak van verontreinigd grondwater in een systeemgebied waardoor zowel nu als in de toekomst sprake is van een optimale balans tussen ecologische, economische en sociale factoren.

Bronnen

Circulaire bodemsanering 2009, Staatscourant nr. 6563, d.d. 3 april 2012

Links

Presentaties en verslagen van de bijeenkomsten van de CoP Gebiedsgericht Grondwaterbeheer van Grondwatercollectief.

Themagroep Water en Ondergrond van Koninklijk Nederlands Waternetwerk, opgestart na de overdracht van voornoemde CoP aan de vereniging.

Grondwatercollectief, het online portaal voor professionals op het grensvlak van bodem en water, met relevante publicaties, inspirerende projecten en nieuwsberichten.

Tags die bij dit artikel horen

beheerbodemsaneringbodemverontreinigingduurzaamduurzaamheidfunctiesgebiedGebiedsgerichtgevalsgerichtgrondwatergrondwaterbeheergrondwaterverontreinigingindicatorensaneringverontreinigd