Programmalijn #09: Nieuwe grondwater verontreiniging

b.Hormonen en (dier)geneesmiddelen

Periode: 2010 - 2015 Terug naar het complete overzicht

Onder nieuwe verontreinigingen verstaan we stoffen die nog niet of niet volledig zijn gereguleerd en waarvan de milieurisico’s vaak onbekend zijn. Daarbij gaat het om stoffen als natuurlijke hormonen en hormoonverstorende stoffen (weekmakers, detergenten, brandvertragers etc.), humane geneesmiddelen, diergeneesmiddelen, nanodeeltjes en microplastics. In de watersector is altijd meer aandacht besteed aan deze nieuwe vormen van verontreiniging dan binnen andere beleidsvelden. In de bodem zijn de aanwezigheid en mogelijke risico’s van grotendeels onbekend. De Technische commissie bodem (TCB) adviseerde in 2009 om te komen tot een prioritering van stofgroepen voor het bodemmilieu en uitvoering van een brede screening op percelen met verschillende functies. Binnen SKB is in dit kader een pilotonderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid en mogelijke risico’s van hormonen en (dier)geneesmiddelen in het systeem bodem – grondwater – oppervlaktewater. Het onderzoek was gericht op ‘hot spots’: locaties met vermoede hogere gehalten aan nieuwe verontreinigingen. In het algemeen lijkt het voorkomen van de stoffen in de onderzochte bodems en in het grondwater op basis van dit onderzoek mee te vallen. In verschillende gevallen zijn echter geneesmiddelen en hormonen aangetroffen in de onderzochte bron zelf en zijn potentiële risico’s niet uit te sluiten. Verder onderzoek naar dit thema blijft dus nodig.

Bronnen

TCB (2009). Advies nieuwe verontreinigingen in de bodem van het landelijk gebied. Brief aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, TCB A054, 23 december 2009. Technische commissie bodem, Den Haag, 21 p.

Tags die bij dit artikel horen

bodemdiergeneesmiddelengeneesmiddelengrondwaterHormonenhot spotsmicroplasticsmonitoringnanodeeltjesnieuwe verontreinigingenoppervlaktewaterpilotrisico