Programmalijn #09: Nieuwe grondwater verontreiniging

a.Nutriënten

Periode: 2010 - 2015 Terug naar het complete overzicht

Door grote bevolkingsdichtheid en intensief landgebruik in Nederland staat de kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater onder druk (Oenema et al., 2007). Rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) en de uitspoeling vanuit landbouwgronden zijn de belangrijkste antropogene bronnen van nutriënten, zware metalen en gewasbeschermingsmiddelen voor het oppervlaktewater (Van Vliet et al., 2006). De uitspoeling van nutriënten leidt tot giftige algenbloei in warme perioden (Makarewics, 2007) en tot verlies van biodiversiteit (Weijters et al., 2009). De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Nitraatrichtlijn zijn erop gericht deze problemen te verminderen.

Het is bekend dat intensieve landbouw een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Toch is er in veel gebieden onduidelijkheid over de invloed van landbouw ten opzichte van andere bronnen van verontreiniging, zoals rwzi’s, gebiedsvreemd inlaatwater en nutriëntrijke kwel. Binnen SKB is kennis ontwikkeld over de herkomst van fosfaten in het natuurlijke systeem. Ook is een meetmethode ontwikkeld waarmee per landbouwperceel de vracht aan nutriënten naar het oppervlaktewater: de Flow-Cap. Hiermee komt een doorbraak in de aanpak van waterkwaliteitsproblemen een stap dichterbij.

Bronnen

Makarewicz, J.C., D’Aiuto, P.E., Bosch, I. (2007). Elevated Nutrient Levels from Agriculturally Dominated Watersheds Stimulate Metaphyton Growth. J. Great Lakes Res. 33, 437–448.

Oenema, O., Oudendag, D., Velthof, G.L. (2007). Nutrient losses from manure management in the European Union. Livest. Sci. 112, 261-272.

Van Vliet, M.E., Passier, H.F., Van der Grift, B., Brils, J., Joziasse, J., Schipper, P., Clement, P., Van Lanen, R. (2006). Herkomst stoffen in het Maasstroomgebied, TNO-rapport 2006-UR0095/B, TNO Bouw en Ondergrond, Utrecht.

Weijters, M.J., Janse, J.H., Alkemade, R., Verhoeven, J.T.A. (2009). Quantifying the effect of catchment land use and water nutrient concentrations on freshwater river and stream biodiversity. Aquat. Conserv. 19, 104–112.

Tags die bij dit artikel horen

bodembronherkenningFlow-CapfosfaatKaderrichtlijn WaterlandbouwmeetmethodenitraatNutriëntenoppervlaktewaterrwziverontreinigingwaterkwaliteitwatersysteem