Programmalijn #02: Natuurontwikkeling

b.Showcase Waardevol Groen

Periode: 2010 - 2015 Terug naar het complete overzicht

De Bloemkampen, een gebied ter grootte van 240 hectare in het noorden van de Veluwe en gelegen aan het Veluwerandmeer, is aangewezen als natuurgebied (TOP lijst gebied). Deze voormalige landbouwgronden moeten in de komende jaren omgevormd worden naar habitattypes die passen bij de eco-hydrologische omstandigheden. Het gebied bestaat grotendeels uit vermeste graslanden met een te hoge voedselrijkdom. Daarnaast is het gebied verdroogd. Op basis van de Europese natuurdoelstellingen heeft de provincie Gelderland een Natuurbeheerplan opgesteld.

Natuurmonumenten heeft een groot deel van de percelen van De Bloemkampen verworven en is verantwoordelijk om het beheer zodanig aan te passen dat die habitattypen gaan ontstaan die passend zijn bij de aard van het gebied. Dit betekent dat maatregelen getroffen moeten worden om de gehalten in de bodem van met name fosfaat en nitraat terug te dringen en het gebied te laten vernatten. Dit soort ingrepen kosten geld en dat betekent dat bekend moet worden hoe groot het gebied is dat omgevormd moet worden, welke gehalten aanwezig zijn, hoe groot de vernatting moet zijn, etc. De mogelijkheden die er zijn om fosfaat te verwijderen of het gebied te vernatten zijn bekend, maar de wijze waarop maatregelen toegepast worden en met wie, is onderdeel van deze studie. Daarnaast zijn er ook andere mogelijkheden om veranderingen door te voeren.

Deze Showcase geeft vanuit een businesscase benadering handvatten voor de mogelijke aanpak in De Bloemkampen: is het mogelijk om win-win situaties te ontwikkelen voor alle betrokken partijen in het gebied, te weten Natuurmonumenten (de organisatie en de leden), de pachters, het waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland, gemeenten en bewoners?

Door met een duurzame en circulaire bril naar de potentie van de natuur en bodem en de inzet van gemotiveerde mensen (leden en medewerkers) te kijken, blijken er veel win-win kansen te zijn om de voorgenomen ingrepen (vernatting en uitmijning) uit te kunnen voeren en tegelijk extra opbrengsten in het jaarlijks beheer te realiseren. Voor De Bloemkampen is een jaarlijks potentieel berekend van € 30.000,- tot € 50.000,-

Soilpedia artikelen

Tags die bij dit artikel horen

BusinesscaseNatuurontwikkelingP-uitmijnenterreinbeherende organisatievernattingvoormalige landbouwgrondenwin-win