Programmalijn #03: Duurzame Landbouw

a.Showcase Kringlooplandbouw: Duurzame grond onder Hollandse melk

Periode: 2010 - 2015 Terug naar het complete overzicht

Wederkerigheid in de landbouw betekent het versterken van de relaties tussen een onderneming en haar (natuurlijke) omgeving. De ondernemer benut natuurlijke functies en investeert om de voorziening van natuurlijke functies op peil te houden en er zo weer van te kunnen profiteren.

Kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw is een voorbeeld van duurzame landbouw gebaseerd op het principe van wederkerigheid. De bedrijfsvoering is daarbij optimaal afgestemd op het gebruik van de op het bedrijf aanwezige en geproduceerde hulpbronnen en voorraden (bodem, water, energie, voedingsstoffen, organische stof etc) en die zo selectief mogelijk gebruik maakt van externe inputs. Kringlooplandbouw doet dus een beroep op de functies van de bodem zelf.

Showcase

In de Showcase Duurzame grond onder Hollandse melk is in de praktijk van de zuivelketen onderzoek gedaan met melkveehouders, ketenpartijen en overheden naar de mogelijkheden om Kringlooplandbouw verder te stimuleren en een stevige basis te geven, mede door aandacht voor instandhouding en verbetering van de biologische, chemische en fysische bodemvruchtbaarheid.

In deze Showcase is een kringloopcertificaat ontwikkeld om de uitkomsten van de KringloopWijzer te kunnen borgen en is de Bodem Conditie Score (BCS) ontwikkeld om een beoordeling van het functioneren van de bodem op bedrijfsniveau mogelijk te maken. De BCS is een semi-kwantitatieve beoordelingsprocedure waarbij rekening wordt gehouden met bodemstructuur, porositeit, beworteling, gehalte aan organische stof en bodemleven. Ook wordt rekening gehouden met landgebruik en bodemtype.

De zoektocht naar het versterken van de wederkerigheid tussen agrarische bedrijven en hun (natuurlijke) omgeving kan dus gekenschetst worden door:

  • Maatwerk leveren met kringlopen op bedrijfs- en gebiedsniveau
  • De bodemconditie als belangrijk onderdeel van kringlooplandbouw scoren op bedrijfsniveau
  • Prestaties bedrijfsspecifiek borgen
  • Belonen voor betere prestaties

Tags die bij dit artikel horen

bedrijfsmanagementbelonenbodemconditiescorebodemfunctiesbodemvruchtbaarheidecosysteemdienstenkringloopcertificaatkringlooplandbouwkringloopwijzermelkveehouderijwederkerigheid