In Nederland wordt natuur “ontwikkeld”: Natuurontwikkeling. Vaak wordt deze natuur ontwikkeld op (voormalige) landbouwgronden. Bij het geschikt maken van gebieden voor natuur spelen de bodemkwaliteit en de waterhuishouding een cruciale rol. Steeds meer onderzoek toont bijvoorbeeld de relatie tussen ondergrondse en bovengrondse biodiversiteit aan. Bodemkwaliteit en het herstel daarvan zijn dan ook van groot belang voor natuurontwikkeling.

In het SKB (DOO) programma hebben we ons vooral (maar niet alleen) gericht op de overgang van landbouw naar natuur en de rol van de betrokken partijen (overheden, terreinbeherende organisaties en boeren) daarbij. Het gaat er uiteindelijk om, ook bij natuurontwikkeling, om “de businesscase” rond te krijgen.

De vraag die hierbij centraal staat is hoe de natuurlijke functies van de bodem duurzaam benut kunnen worden. Welke betekenis kunnen Ecosysteemdiensten en Natuurlijk kapitaal hebben voor natuurontwikkeling?