Duurzame landbouw is een vorm van landbouw die past binnen een duurzame ontwikkeling. Dat wil (per definitie) zeggen dat een dergelijke vorm van landbouw toekomstbestendig is, zowel in ecologisch, economisch als sociaal opzicht. De concrete invulling van duurzame landbouw kan dus zeer divers van aard zijn. Er zijn dan ook talloze thema’s en indicatoren voor duurzame landbouw ontwikkeld. In het SKB (DOO) programma hebben we ons vooral gericht op de relatie van landbouwkundige maatregelen binnen de agrarische bedrijfsvoering met het functioneren van het bodem-watersysteem. Duurzaam bodembeheer en duurzaam landgebruik als invalshoek voor duurzame landbouw dus. En dan beperkt tot akkerbouw, tuinbouw en melkveehouderij.

De vraag die hierbij centraal staat is hoe de natuurlijke functies van de bodem duurzaam benut kunnen worden. Welke betekenis kunnen Ecosysteemdiensten en Natuurlijk kapitaal hebben voor deze agrarische sectoren?