Programmalijn #06: Geothermie

c.Randvoorwaarden geothermie in de gebouwde omgeving

Periode: 2010 - 2015 Terug naar het complete overzicht

Naast geologische criteria spelen ook de warmtevraag, het benodigde warmtenet en politiek-bestuurlijke aspecten een rol bij het realiseren van een geothermieproject. Belangrijke geologische criteria zijn de diepte die maatgevend is voor de temperatuur, de doorlatendheid van de ondergrond en de dikte van de aardlaag waarin de aardwarmte zich bevindt. Om een geothermieproject ook rendabel te maken, is een aanzienlijke en geconcentreerde warmtevraag noodzakelijk. In de stad lijkt daarom “minder goed geïsoleerde” oudbouw interessanter te zijn dan “te goed” geïsoleerde nieuwbouw. Stedelijke warmtenetwerken worden vaak al gevoed door een andere bron, bijvoorbeeld restwarmte, waardoor de benodigde afzetmarkt voor geothermie op dit moment lastig te realiseren is. Een derde randvoorwaarde is het benodigde warmtenetwerk (de leidingen). Soms kan gebruikt gemaakt worden van een bestaand warmtenetwerk, maar vaak moet dat ook opnieuw worden aangelegd; ruimtelijk gezien een complexe opgave die gepaard gaat met forse investeringen. (Ondergrondse) opslag-/buffermogelijkheden kunnen hiervoor oplossingen bieden. Tenslotte spelen ook politiek-bestuurlijke en organisatorische aspecten een belangrijke rol bij het van de grond krijgen van een geothermieproject. Zo richt het Rijksbeleid zich op energiebesparing en CO2-reductie. Daarnaast zet het Rijk zich in voor vermindering van de woonlasten en het stimuleren van de bouwsector. Geothermie is een interessante duurzame ontwikkeling, maar tegelijkertijd slechts één van de opties uit het gehele ‘warmtepalet’. Per situatie en locatie zal moeten worden afgewogen of geothermie de beste oplossing is. Andere partijen zullen andere belangen hebben en andere afwegingen maken. Het blijft per situatie een uitdaging hoe je die verschillende belangen en planningen van betrokken partijen op elkaar afstemt, zoals die van woningcorporaties, warmteleveranciers, bewoners en gemeenten? De belangrijkste conclusie is dat het realiseren van een geothermieproject niet alleen een geologische/ technische uitdaging is, maar ook vraagt om zaken als het organiseren van de afzetmarkt en de ruimtelijke inpassing van het noodzakelijke warmtenetwerk.

Tags die bij dit artikel horen